Integritetspolicy & Cookies

Så behandlar SICO personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss i SICO. Vi vill därför informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler för hur organisationer ska behandla personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Medlemskap i fackförening/fackklubb/intresseorganisation definieras i lagen som känslig personuppgift. Det ställer extra höga krav på oss som att hantera dina medlemsuppgifter på ett korrekt sätt.

SICO säkerställer att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen av dessa sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter som vi behandlar
Exempel på kategorier av uppgifter som SICO behandlar:

– Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress.
– Arbetsgivare, arbetsplats, anställning och lön.
– Förtroendeuppdrag och föreningstillhörighet.
– Genomförda kurser ordnade av SICO.
– Uppgifter om din medlemsavgift.
– Uppgifter i medlemsärende.

SICO är angelägna om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt.

För att kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det därför viktigt att du alltid uppdaterar dina uppgifter.

Hur vi använder dina personuppgifter
SICO använder dina personuppgifter för att kunna tillvarata dina intressen rörande lön- och anställningsvillkor, arbetsrätten och de övriga skyldigheter som SICO enligt våra stadgar har mot dig som medlem.

Dina uppgifter används även för att kunna ge råd och information till dig som medlem.

Överföring av uppgifter till andra parter
För att kunna fullgöra vårt uppdrag så kan SICO överföra dina personuppgifter till andra som vi samarbetar med. Vi har då avtal som reglerar ansvaret för den hantering av personuppgifter som sker inom samarbetet.

Exempel på parter som SICO kan överföra uppgifter till:
SICO lämnar uppgifter till Unionen. Ändamålet är administration av medlemskapet och fakturering av medlemsavgift eller information i ärenden gällande dig.
SICO utbyter även uppgifter med vissa arbetsgivare. Ändamålet är att tillvarata dina intressen enligt SICO stadgar.

Så länge sparar vi dina uppgifter
SICO rensar uppgifter om dig löpande. Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till och vad som står i våra stadgar.

Det kan även finnas lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid exempelvis den allmänna preskriptionstiden (10 år). Personuppgifterna gallras och raderas enligt bestämda rutiner.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter SICO behandlar om dig. Du kan få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat format, så kallat dataportabilitet.

Du har även rätt att begära ett registerutdrag. Vidare har du rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begränsning av behandling och att invända mot behandling som rör dig.

Om du har några frågor eller synpunkter kring behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till info@sico.nu eller 070-535 74 74.

Om du har klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter kan du även vända dig till Datainspektionen.

Om Cookies