Stadgar

STADGAR FÖR SVERIGES ISHOCKEYSPELARES CENTRALORGANISATION, SICO

SICOs stadgar antogs vid ordinarie sammanträde med SICOs fullmäktige (årsmöte) den 30 september 1978. Efter revideringar 1979, 1981, 1984, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2015 och 2017 fastställdes stadgarna i denna utformning av årsmötet den 8 juni 2018.

 • 1 Firma
  Föreningens firma skall vara Sveriges Ishockeyspelares Centralorganisation, förkortat SICO.
 • 2 Firma
  SICO har till uppgift att tillvarata medlemmarnas fackliga, ekonomiska och sociala intressen i deras roll som arbetstagare och ishockeyspelare. SICO representerar i detta syfte medlemmarna i deras förhållande till arbetsgivarna/klubbarna samt till Svenska Ishockeyförbundet.
 • 3 Medlemskap

1:a st.
Rätt att bli medlem i SICO har ishockeyspelare som spelar eller har spelat i någon av de båda högsta serierna i det nationella seriesystemet och/eller i eventuell internationell proffsliga. Efter ansökan till, och särskilt beslut av, styrelsen kan även annan enskild person, som vill stödja organisationen och verka för dess syften, bli medlem.

2:a st.
Årsavgift fastställs av fullmäktige och skall betalas månadsvis eller på sätt som styrelsen bestämmer. Medlem, som inte betalat årsavgiften i tid, kan efter tre månader betraktas som utesluten. Nytt medlemskap kan ej erhållas förrän obetald avgift erlagts.

3:e st.
Medlem beviljar i och med att medlemmen antas som medlem i SICO rätten för SICO att nyttja medlemmens namn och bild, likhet, kännetecken, statistik, och personliga karaktäristika i kommersiella sammanhang, under förutsättning att nyttjandet sker tillsammans med minst två andra medlemmar. Rätten består så länge medlemskapet är giltigt, och omfattar således även produkter och tryckmaterial som producerats under tid medlemskapet bestått. Den individuella medlemmen äger alltid rätt att nyttja ovanstående kommersiella rättigheter för egen del under medlemskapet utan hinder av den rättighet som lämnats till SICO enligt ovan.

 • 4 Organisation

SICOs verksamhet utövas av fullmäktige, styrelse och arbetsutskott. SICOs ordförande, eller vid förfall för denne vice ordförande, är ordförande vid fullmäktiges sammanträden. Är båda dessa förhindrade, utser fullmäktige ordförande. Sekreterare vid sammanträdena är styrelsens sekreterare. Är denne förhindrad utser fullmäktige sekreterare. Inom föreningen kan även finnas en valberedning bestående av tre – fem personer, varav en sammankallande. Valberedningen, som kan utses på ordinarie sammanträde med fullmäktige, skall föreslå kandidater till samtliga styrelse- och revisionsbefattningar samt suppleanter för dessa. Förslagen skall vara sekreteraren tillhanda i så god tid, att de kan bifogas kallelse till ordinarie sammanträde. SICOs verksamhet kan även till del, efter styrelsens eller arbetsutskottets beslut, förläggas i helägt dotterbolag.

 • 5 Fullmäktige
  1:a st.
  Fullmäktige är SICOs högsta beslutande organ.

2:a st.
Spelarna i de klubbar som har spelare anslutna till SICO utser en fullmäktige samt en suppleant för denne (lagombud). Dessa väljs varje år för tiden från ordinarie sammanträde med fullmäktige till nästa ordinarie sammanträde. Namnuppgift på utsedd fullmäktig skall utan dröjsmål meddelas sekreteraren.

3:e st.
Ordinarie sammanträde med fullmäktige hålls varje år mellan den 22 maj och 20 juni på tid och plats som styrelsen beslutar. Extra sammanträde hålls då styrelsen anser det nödvändigt, eller då minst en tiondel av fullmäktige begär det. Vid extra sammanträde får endast den eller de frågor behandlas, som föranlett sammanträdet.

4:e st.
Skriftlig kallelse till sammanträde skall vara fullmäktige tillhanda minst två veckor före ordinarie sammanträde och minst en vecka före extra sammanträde. Till kallelsen till ordinarie sammanträde skall bifogas föredragningslista, verksamhetsberättelse, årsredovisning samt valberedningens förslag. Kallelse kan skickas via e-post.

5:e st.
Frågor, som medlem önskar få behandlade på ordinarie sammanträde, skall vara sekreteraren tillhanda senast den 1 maj. Styrelsen avger yttrande till fullmäktige över inkomna frågor. Om fullmäktige så beslutar, kan även frågor som inte tagits upp på föredragningslistan behandlas och avgöras vid sammanträdet. En förutsättning är dock, att frågan ej avser ändring av stadgarna eller upplösning av SICO.

6:e st.
Styrelsens och arbetsutskottets ledamöter och suppleanter, liksom övriga förtroendevalda, får närvara vid fullmäktiges sammanträden. De får också yttra sig och komma med förslag. Såvida de ej samtidigt är fullmäktige, saknar de däremot rösträtt.

7:e st.
Vid ordinarie fullmäktigesammanträde skall följande ärenden förekomma:

 • Val av mötesordförande om SICOs ordförande och/eller vice ordförande är förhindrade.
 • Val av mötessekreterare om SICOs sekreterare är förhindrad.
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 • Fråga om sammanträdet blivit i behörig ordning sammankallat.
 • Upprop av fullmäktige och fastställande av röstlängd.
 • Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om fastställande av balansräkning.
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen.
 • Fastställande av årsavgift.
 • Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda.
 • Val av SICOs ordförande.
 • Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 • Val av revisor.
 • Val av valberedning (i förekommande fall) på tre – fem personer, varav en sammankallande.
 • Övriga ärenden på föredragningslistan.
 • Fråga som enligt fullmäktiges beslut får tas upp till behandling och avgörande.

8:e st.
Varje fullmäktig har en röst, som får överlåtas till personlig ersättare från samma klubb. Val och övriga beslut sker genom öppen omröstning, om fullmäktige ej enhälligt beslutar att omröstningen skall vara sluten. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör ordförandes åsikt, utom vid val och sluten omröstning då lottning sker. För ändring av dessa stadgar, eller upplösning av SICO, gäller bestämmelserna i § 13 och 14.

9:e st.
Vid fullmäktiges sammanträden förs protokoll, som justeras av de utsedda justeringsmännen. Protokollet skall skickas ut till samtliga förtroendevalda senast fyra veckor efter sammanträdet.

 • 6 Styrelsen
  1:a st.
  Styrelsen är SICOs högsta förvaltande och verksamma organ. Den skall bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lägst tre och högst fem suppleanter. De båda högsta serierna i det nationella seriesystemet skall vara representerade.

2:a st.
Styrelsens ordförande utses på ordinarie sammanträde med fullmäktige för tiden till nästa ordinarie sammanträde. Styrelsens övriga ledamöter och suppleanter för dessa utses också på ordinarie sammanträde med fullmäktige; dock på sådant sätt att hälften av ledamöterna väljs på två år och hälften på ett år.

3:e st.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare, vilka även är SICOs vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

4:e st.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera sakkunnig ledamot för frågor av speciell art. Adjungerad ledamot saknar rösträtt.

5:e st.
Styrelsen är beslutför om minst hälften av ledamöterna, eller suppleanter för dessa, är närvarande. Omröstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs. Varje ledamot, eller suppleant för denne, har en röst. Vid lika röstetal avgör ordförandes åsikt, utom vid sluten omröstning då lottning sker.

6:e st.
Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras av ordförande. Protokollet skall skickas ut till samtliga förtroendevalda senast fyra veckor efter sammanträdet.

7:e st.
Styrelsens ledamöter, liksom övriga förtroendevalda, erhåller ersättning enligt rese- och traktaments- och arvodesbestämmelser, som fastställts av fullmäktige.

 • 7 Arbetsutskottet
  1:a st.
  Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU). Detta skall bestå av tre ledamöter, nämligen av SICOs ordförande och två av styrelsens utsedda personer. AUs mandattid skall motsvara styrelsens mandattid.

2:a st.
Om sekreteraren eller kassaförvaltaren ej valts till ledamot av AU, får de ändå deltaga i utskottets sammanträden. Dock utan rösträtt.

3:e st.
Till AU får efter beslut av styrelsen adjungeras sakkunnig ledamot för frågor av speciell art. Adjungerad ledamot saknar rösträtt.

4:e st.
AU skall fullgöra de uppgifter styrelsen ålägger utskottet. AU är beslutfört om minst två ledamöter är eniga om beslutet. Alla beslut skall antecknas i protokoll eller på annat lämpligt sätt. I brådskande ärenden får beslut fattas genom omröstning under hand utan sammanträde. Sådant beslut skall på lämpligt sätt antecknas på AUs eller styrelsens nästföljande sammanträde.

 • 8 Medlemsförpliktelser

1:a st.
Medlem skall verka för sammanhållning inom organisationen, rätta sig efter stadgarnas bestämmelser och efter stadgeenligt fattade beslut samt iaktta lojalitet mot dem, som utsetts att företräda organisationen.

2:a st.
Medlem, som uppsåtligen brutit mot stadgarna, vägrat att rätta sig efter stadgeenligt fattade beslut eller på annat sätt uppträtt illojalt, kan uteslutas. Uteslutning beslutas och verkställs av styrelsen men får icke ske förrän medlemmen getts tillfälle att yttra sig.

 • 9 Revisor

Föreningen skall ha en revisor.

 • 10 Räkenskaper

1:a st.
SICOs räkenskaps- och verksamhetsår omfattar tiden 1 maj – 30 april.

2:a st.
Bokslutet skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före ordinarie fullmäktigesammanträde. Senast en vecka före detta skall revisorerna avge berättelse över granskningen.

 • 11 Firmateckning

SICOs firma tecknas av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening, eller av den eller de personer som styrelsen utser.

 • 12 Vinstfördelning

Om verksamheten under året går med vinst, skall vid ordinarie fullmäktigesammanträde beslutas hur man skall förfara med denna.

 • 13 Stadgeändring

För beslut om ändring av dessa stadgar fordras minst två tredjedelar av vid fullmäktigesammanträde avgivna röster. Dock är ändring av § 14 ej giltig, förrän den godkänts av två på varandra med minst två månaders mellanrum följande fullmäktigesammanträden, varav ett ordinarie.

 • 14 Upplösning

1:a st.
Beslut om SICOs upplösning, eller nedläggande av verksamheten, skall för att vara giltigt ha fattats av två på varandra med minst två månaders mellanrum följande fullmäktigesammanträden, varav ett ordinarie. Dessutom måste beslutet vid båda dessa sammanträden ha biträtts av minst tre fjärdedelar av dem som deltagit i omröstningen.

2:a st.
Vid SICOs upplösning skall, om fullmäktige ej beslutar annat, eventuella tillgångar fördelas mellan klubbarna i proportion till antalet inom varje klubb anslutna medlemmar.